Luật bồi thường bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm sử dụng mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm với mục đích gì?

Vâng, mức khấu trừ nhằm giải quyết những vấn đề sau đây khi không may tài sản được bảo hiểm bị tổn thất:

-     Hạn chế việc giải quyết bồi thường trong những vụ tổn thất mà số tiền bồi thường nhỏ vì trong lúc đó các công ty bảo hiểm phải chi trả cho việc thuê công ty giám định (tổn thất) độc lập với chi phí rất là cao - cao hơn số tiền bồi thường.

-     Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm trong việc bảo vệ tài sản của chính họ. Và mức khấu trừ này luôn đặt người tham gia bảo hiểm  đồng hành với việc chia sẻ rủi ro cùng với công ty bảo hiểm.
IMG_0539

Nếu xem xét một cách có tính toán thì người tham gia bảo hiểm có thể đàm phán với công ty bảo hiểm ở một mức khấu trừ hợp lý nào đó- một mặt đáp ứng theo hợp đồng bảo hiểm qui định, một mặt sẽ đóng một mức phí bảo hiểm phù hợp. Cụ thể là nếu chấp nhận mức khấu trừ càng lớn thì phí bảo hiểm càng giảm.

Các công ty bảo hiểm “nhỏ” có dám nhận bảo hiểm tài sản người tham gia bảo hiểm mà có giá trị mua bảo hiểm lớn hơn năng lực tài chính của họ không?

Vâng, họ sẵn sàng nhận bảo hiểm. Lý do là như sau: Để tăng năng lực nhận bảo hiểm cho với những tài sản có giá trị lớn, các công ty bảo hiểm còn dùng kỹ thuật tái bảo hiểm cho các công ty chuyên nhận tái bảo hiểm hay đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác. Tái bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của các công ty bảo hiểm với các công ty chuyên nhận tái bảo hiểm từ những rủi ro mà mình đã chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng và nội dung,  quyền và lợi điều khoản, điều kiện, phạm vi bảo hiểm,trách nhiệm các bên… vẫn không thay đổi khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Với việc thu xếp tái bảo hiểm làm tăng năng lực chấp nhận rủi ro cho một công ty bảo hiểm. Nếu công tỷ bảo hiểm phi nhân thọ mới vào hoạt động và năng lực tài chính tối thiểu vỏn vẹn 300 tỷ đồng (vốn tối thiểu do Luật qui định) vẫn có thể chấp nhận bảo hiểm cho những công ty có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng. Vì vậy mà thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung có tốc độ tăng rất nhanh có cả các doanh nghiệp bảo hiểm với 100% vốn nước  ngoài.