Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cần biết thêm thông tin gì?
Căn cứ vào đâu để mua? Việc bồi thường ra sao khi xảy ra thiệt hại cháy nổ?...
congtybaohiem24h
- Đối tượng bảo hiểm:
Bao gồm tài sản do bên mua bảo hiểm kê khai khi yêu cầu Công ty bảo hiểm cung cấp hợp đồng và Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Tài sản có thể gồm: Nhà xưởng, tòa nhà, máy móc sản xuất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, hệ thống PCCC, hàng hóa, nguyên vật liệu,...
- Cơ sở pháp luật hiện hành để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Căn cứ Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm: Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận; Hoặc trong Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.
- Phí bảo hiểm cháy nổ bắc buộc theo Thông tư 220/2010/TT-BTC.
Cụ thê, cách xách định phí bảo hiểm cần đóng như sau:
Ví dụ, Công ty TNHH FUJIDAN VIỆT NAM, chuyên sản xuất bao bì carton. Với giá trị tài sản hiện tại lúc mua bảo hiểm là 70 tỷ đồng và đây cũng là số tiền bảo hiểm
Phí bảo hiểm = 70.000.000.000 x 0,263% = 157.800.000 đồng (chưa bao gồm VAT).
Trong đó, Tỷ lệ phí theo Thông tư 220/2010/TT-BTC mã ngành nghề sản xuất bao bì carton (01117) là 0,263%.
Thời hạn bảo hiểm 1 năm.
- Bồi thường theo kết quả của các tổ chức giám định độc lập: Cty TNHH Giám định và tư vấn kỹ thuật (RACO); Cty Giám định United Asia (United Asia - UAC); Cty Giám định Việt Adjuster; Mc Larens Vietnam; Crawford Vietnam.....

Liên hệ để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2017, gọi ngay 093838 2646