Bảo hiểm xe cơ giới

Ngày 22/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 2016 của chủ xe cơ giới. Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/04/2016 và thay thế cho Thông tư số 151/2012/TT-BTC. Để tránh nhầm lẫn những quy định cũ và mới, chúng tôi tổng hợp những điểm khác và mới được áp dụng theo thông tư này như sau:

Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định việc tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới. Mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đối với sự thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra sẽ được điều chỉnh từ mức 70 triệu đồng/người/vụ như hiện lên thành 100 triệu đồng/người/vụ. Bên cạnh đó, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do người điều khiển xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dành cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do người điều khiển xe ôtô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng - kể cả rơmoóc và sơ mi rơmoóc được kéo bởi xe ôtô hoặc máy kéo- gây ra là 100 triệu đồng/vụ.

bao hiem trach nhiem chu xe
Thông tư số 22/2016/TT-BTC cũng quy định, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: Nếu khách hàng không thanh toán đủ phí thì hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực. Trường hợp phí bảo hiểm dưới 50 triệu đồng, chủ xe cơ giới thanh toán một lần tại thời điểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Trường hợp phí bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với DNBH thanh toán 1 lần và thời hạn thanh toán không quá 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Riêng trường hợp phí bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên, chủ xe cơ giới thỏa thuận bằng văn bản với DNBH việc thanh toán chi phí bảo hiểm thành 2 đợt, mỗi đợt 50% phí bảo hiểm.

Xác nhận chứng minh việc thanh toán phí bảo hiểm bằng biên lai thu phí bảo hiểm; hóa đơn thu phí bảo hiểm của DNBH; xác nhận thanh toán phí bảo hiểm của chủ xe cơ giới trên giấy chứng nhận bảo hiểm (đối với trường hợp chủ xe cơ giới đã thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ); các hình thức chứng từ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đủ phí bảo hiểm quy định, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày chủ xe cơ giới phải thanh toán phí bảo hiểm. Và trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng chấm dứt hiệu lực, DNBH phải thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hoàn lại cho chủ xe cơ giới phần phí bảo hiểm đã thanh toán thừa (nếu có), hoặc yêu cầu chủ xe cơ giới thanh toán đủ phí bảo hiểm đến thời điểm hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt. DNBH không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm nếu thời hạn bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Về khiếu nại yêu cầu bồi thường, nội dung của thông tư đã quy định rõ, thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 1 năm, kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 5 (năm) ngày, kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho DNBH. Và thời hạn thanh toán bồi thường của DNBH là 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải xác minh hồ sơ.
Xem thêm biểu phí bảo hiểm tại đây: Phí bảo hiểm bắt buộc