Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải  chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền). Người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự khi có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 
Vậy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự - TNDS - là bảo hiểm cho ai?
Đó chính là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về TNDS của luật pháp.

bao hiem trach nhiem dan su
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
Công ty bảo hiểm MIC hiện đang cung cấp cho khách hàng các laoị hình bảo hiểm TNDS sau:

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với ngư­ời thứ ba;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hành khách;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;

-         Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của công ty xây dựng;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  của chủ tàu biển;

-         Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không;

-         Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp t­ư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán…;

-         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;

-         Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;

-         Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi;

- Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên.

Cần tìm hiểm bảo hiểm trách nhiệm dân sự mà bạn quan tâm,
Hãy liên hệ ngay 0938382646