Bảo hiểm công trình xây dựng

Nghị định số: 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2015 Quy định bảo hiểm xây dựng bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ai phải mua bảo hiểm theo Nghị định này tại công ty bảo hiểm phi nhân thọ? Đó là các nhóm sau:
-  Chủ đầu tư, nhà thầu
- Nhà thầu tư vấn
- Nhà thầu thi công xây dựng
- Cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

sap-cong-trinh-9364-1443860791
Trích chương 2, Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP:  Đối tượng phải mua bảo hiểm công trình xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng

  1. Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

a/ Công trình, hạng mục công trình có liên quan đến an toàn công đồng qui định tại phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi bổ sung thay thế.

b/ Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo qui định tại phụ lục II, phụ lục III nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa  đổi bổ  sung thay thế.

c/ Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo qui định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

  1. Nhà thầu tư vấn phải mua trách nhiệm nghề nghiệp, tư vấn đầu tư xây đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp 2 trở lên.
  2. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Số tiền bảo hiểm trong nghị định này quy định như thế nào:

“ Điều 10: Số tiền bảo hiểm tối thiểu

  1. Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
  2. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.
Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trong công trường: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thưc hiên theo hướng dẫn của Bộ tài chính”.

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn nhanh chóng và phù hợp nhất.